Projektová výuka

Přehled celoročních projektů

Jak rozumět médiím

Cílem projektu Jak rozumět médiím je, aby se žáci orientovali v mediálním světě, získali kompetenci pro vytváření mediálních sdělení, tato sdělení analyzovali, podrobili kritice a chápali mediální sdělení v jeho obsahové i formální podobě.
Ke spolupráci na tomto projektu jsou přizváni odborníci z oblasti médií a zainteresované instituce. Žáci tyto instituce navštěvují (exkurze, besedy) a seznamují se s principy tvorby mediálních produktů. Dále se zabývají vlastní tvorbou mediálních sdělení a analýzou zpravodajství a reklamy. Tyto dovednosti prokazují v různých diskusních technikách a v praktických lekcích – fiktivní zpravodajské studio, redakční práce v novinách.

Žijeme bezpečně

Smyslem projektu Žijeme bezpečně je žáky seznámit s problematikou bezpečného života. Přiblížit jim funkce záchranného systému, naučit je dodržování prevence, hodnotit rizikovost lidských aktivit, naučit je reagovat v krizových situacích, naučit je první pomoci a v neposlední řadě osvojit si hodnoty dodržování bezpečnostních pravidel v životě.
Projekt je realizován jak v hodinách výuky, tak společně v koordinaci jednotlivých institucí bezpečnostních složek záchranných systémů.

Svět práce a financí

Celoroční projekt Svět práce a financí je zaměřen, jak již název napovídá, na problematiku pracovních příležitostí a na problematiku financí. Žáci se především v hodinách výchovy k občanství, seznamují s fungováním trhu práce, osobními předpoklady jedince pro zaměstnání a zamýšlejí se nad volbou povolání, seznamují se s ekonomickými termíny, principy tržní ekonomiky, zákonitostmi státního rozpočtu, získávají vědomosti týkající se hospodaření s penězi, a to jak na úrovni státní, tak na úrovni osobní.
Tento projekt má tedy žákům pomoci zorientovat se v životní realitě a s problémy, kterým každý řádový občan čelí dennodenně. Součástí projektu jsou i besedy, návštěva peněžního ústavu a především založení fiktivní firmy s její prezentací a promyšleným marketingem.

Politický systém v ČR

Základním smyslem a cílem projektu Politický systém v ČR je přiblížit žákům fungování politického systému v demokratických zemích, především pak blíže proniknout do systému řízení České republiky.
Součástí projektu je i bližší seznámení s politickými ideologiemi, které ovlivňovaly a ovlivňují politiku. Záměrem je, aby žáci byli schopni dekódovat politická sdělení a uměli rozeznat hlubší kořeny v rozdílnosti přístupů jednotlivých ideologií k řešení celospolečenských problémů.
Součástí projektu jsou i exkurze do jednotlivých institucí, besedy, diskuze a vytvoření fiktivní politické strany a její představení. Vrcholem projektu je simulovaná volební kampaň zakončená celoškolskými volbami. 

Řád a pořádek

Základním cílem projektu Řád a pořádek je žáky seznámit s fungováním justiční moci ve státě, prevencí kriminality i represivními složkami státu.  Projekt tak má posloužit žákům v orientaci v problematice kriminality a její prevence.
Součástí projektu jsou i exkurze do jednotlivých institucí, besedy, diskuze a vytvoření modelu soudního přelíčení.

Seminární práce

V projektu Seminární práce s obhajobou žáci zpracovávají písemnou práci na témata, jež vychází z projektů absolvovaných v nižších ročnících.
Hlavními cíli tohoto projektu je prokázat a rozšířit získané odborné znalosti, prokázat dobrou orientaci ve zvolené problematice, zvládnout aplikaci vhodných metod řešení zvoleného problému, vyhledávat informace a pracovat s různými informačními zdroji, kriticky vyhodnocovat dostupné materiálové zdroje a informace, zpracovat texty většího rozsahu dle zadaných kritérií a prezentovat výstupy vlastní práce před veřejností.
Účelem projektu je vlastní volbou tématu podpořit žáky v jejich zainteresovanosti a prohloubení znalostí o dané problematice, odpovědnosti za vlastní práci a motivace k jejímu dokončení. Zároveň tak budou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj vlastní iniciativy a kreativity žáků při řešení problémů.
Záměrem je, aby žáci prokázali své odborné znalosti, získali dovednosti k účelnému a efektivnímu řešení konkrétních problémů a navíc uplatnili tyto dovednosti adekvátně a metodicky správně. Tím tento projekt přispívá k ideální přípravě žáků na maturitní zkoušku, přijímací zkoušky do navazujícího vzdělávání i k samotnému studiu na VŠ.

ČR v mezinárodních vztazích

Cílem projektu ČR v mezinárodních vztazích je přiblížit žákům problematiku mezinárodních vztahů a místo České republiky v evropských a světových institucích.
Součástí projektu je i bližší seznámení s funkcí a pravidly jednání OSN, které ovlivňovaly a ovlivňují i Českou republiku. Záměrem je, aby se žáci dokázali zorientovat v problematice současného světa a mezinárodních institucí.
Součástí projektu jsou exkurze a besedy, které se týkají mezinárodních vztahů, světové politiky a fungováním mezinárodních institucí s důrazem na OSN a EU. V rámci projektu také proběhne simulace OSN, která bude realizována jako součást prezentace celého projektu. 

 

Log in

create an account