Školní magazín FRESH

Říjnový FRESH - První roční cíl školního roku 2016/2017

Jako každý rok si i letos naše škola stanovila nové cíle, jichž bychom rádi dosáhli ve prospěch studentů.

S tím, jak se postupně komplikují společenské a politické vztahy a mění právní řád, stává se čím dál významnější potřeba naučit se třídit informace podle důležitosti, ale také jejich kritické posouzení, jakož i rychlá a pružná schopnost mladých lidí v reakcích na tyto změny.

Proto jsme se rozhodli, že jedním z našich cílů musí být zvyšování občanských kompetencí studentů.

O co vlastně jde?

Jedná se o poměrně velkou soustavu nejrůznějších návyků a praktických dovedností. Na začátku musí být prvek motivační. Chceme povzbudit mladé lidi nám svěřené, aby se více a aktivněji zajímali o veřejný prostor, a to nejen o státem organizované struktury, ale neméně i o neziskovou sféru a dobročinnou činnost. Z představy, že vše vyřídí neviditelná ruka trhu sama, už česká společnost řádně vystřízlivěla. I naši mladí kolegové vidí, že ani rapidně se zvyšující míra státní ingerence a regulace k řešení celospolečenských problémů a rizik nepřispívá v té míře, jakou jsme třebas očekávali. A právě zde je prostor pro občanskou angažovanost, aktivitu a empatii. V materializujícím se světě se čím dál naléhavěji ozývá potřeba po prostém lidství, humanitě a empatii. Rádi bychom společně se studenty objevovali nové možnosti pro rozvoj občanské participace. Jen na nich pak bude, zda najdou v nějaké formě své místo a seberealizaci.

Dalším, neméně důležitým, prvkem je schopnost prakticky se orientovat v měnícím se právním řádu a jeho dopadech na nás všechny. Student by měl být schopen s jistotou založit živnostenské podnikání se vším všudy, založit a organizovat právnickou osobu nebo si vyřídit (doufejme, že to nikdy nebude potřebovat) důležité náležitosti na úřadu práce nebo místním úřadě.

Z důvodů výše uvedených jsou postupně okrajována naše občanská práva a svobody. Nejde o to předkládat mladým lidem hotové „pravdy“, ale za pomoci kritického myšlení je motivovat, aby politickou elitou předkládaná hotová řešení směřující k čím dál vyšší míře přerozdělování a organizace všech stránek společenského života vnímali kriticky, aby se snažili vidět pod povrch věcí, hledat souvislosti a účinně se bránit.

Jak toho chceme dosáhnout?

Pro nabídku možností uplatnění v neziskové sféře, občanské soudržnosti a projevů humánních činů budou sloužit především realizace plánů práce metodičky prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů. Nicméně každý pedagog má vedle povinnosti vzdělávací i povinnost usilovat o rozvoj právě těchto kompetencí svých žáků. Není problém, aby učitel myslel v souvislostech a své žáky inspiroval prakticky v jakékoliv hodině.

Pro získání praktických dovedností při jednání se státní mocí mohou složit především předměty jako obchodně podnikatelské vztahy (oktávy), leadership (septimy), základy společenských věd a výchova k občanství. Hodně záleží na aktivitě vyučujících a jejich schopnosti vzbudit ve studentech o tuto problematiku zájem.

Konečně kritické myšlení zůstává stále středem našeho zájmu a je čím dál více vnímáno jako nedílná součást výuky všech předmětů. Ale nejen to. Všichni učitelé mohou své svěřence ještě lépe motivovat k tomu, aby nacházeli nové výzvy a kladli si i odpovídající otázky. Lze to nejen při hodinách základů společenských věd (zejména v kvintách), ale též hledáním souvislostí a konsekvencí v naší historii, tedy v dějepise, ale i v nejrůznějších seminářích (historickém, filosofickém atd.) a především v rámci tak oblíbeného projektového vyučování.

Prosíme, mluvte se svými dětmi o společenských otázkách, motivujte je společně s námi, vyslechněte si jejich názory a diskutujte s nimi. Potřebují náš čas, příklad a reálné přesvědčení, že je vnímáme jako rovnocenné partnery. To je nejlepší forma spolupráce mezi školou a rodinou. Máme přece společný cíl.

Mgr. Jakub Císař

 

První FRESH školního roku 2017/18

Školní magazín FRESH |

Milí čtenáři, máme pro vás první FRESH tohoto školního roku. Přejeme příjemné počtení!

FRESH evaluační speciál

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás slíbený FRESH Speciál, který obsahuje zprávy o výsledcích vzdělávání na naší škole. Doufáme, že vám toto speciální číslo přinese mnoho důležitých informací. Za všechny zaměstnance školy vám přejeme příjemné léto a v…

Červnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH letošního školního roku, který již obsahuje výhledy do školního roku nového. Prosím čtěte. Aktuálně pro vás připravujeme FRESH speciál, který bude obsahovat rozbory a analýzy maturitní zkoušky a školního testování.…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás květnový FRESH, který je plný důležitých a dobrých zpráv. Zároveň zveřejňujeme všeobecné studijní podmínky pro následující školní rok. Květen plný sluníčka a radosti přejí všichni zaměstnanci školy.

Dubnový FRESH - Turnaj v Heartstone aneb svět Azerothu na GMVV

Školní magazín FRESH |

Naše gymnázium není pouze místo, kde žáci dostávají kvalitní vzdělávání, ale mohou zde trávit čas aktivitami, které s výukou sice přímo nesouvisejí, ale mají velký význam pro rozvoj jejich osobnosti. Prohlubují mezilidské vztahy a vytvářejí…

Dubnový FRESH - Projekt OPICE

Školní magazín FRESH |

Jednou z neodmyslitelných součástí života naší školy je zacílení na projektovou výuku, na projekty obecně. Ty se týkají nejen práce studentů, ale také profesního života pedagogů, kteří každoročně prochází tzv. projektem OPICE – Odbornou Pedagogickou…

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás dubnový Fresh. Přejeme krásné jarní dny a příjemné počtení.

Březnový FRESH - návštěva partnerské školy v Sofii

Školní magazín FRESH |

V únoru jsme navázali spolupráci s další zahraniční školou, tentokrát z Balkánského poloostrova. Možná váháte, zda nám může Balkán něco nabídnout v oblasti školství. Osobní zkušenost nás přesvědčila, že ano. Navštívili jsme bilingvní gymnázium FELS…

Březnový FRESH - výchovné poradenství v 1. pololetí

Školní magazín FRESH |

Bývá dobrým zvykem zhodnotit uplynulé období nejen v jednotlivých předmětech, ale také zhodnotit práci třídních učitelů a výchovného poradce. Třídní učitelé se ve svých pravidelných třídnických hodinách zaměřovali na posilování pozitivních vztahů mezi žáky, formou…

Březnový FRESH - simulace jednání OSN

Školní magazín FRESH |

Tak jako každý rok i v posledním ročníku čekal naše letošní maturanty celoroční projekt, tentokrát na téma „Česká republika v mezinárodních vztazích“. Kromě náročného tématu byla pro studenty výzvou i skutečnost, že je celý projekt…

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první jarní FRESH. Přejeme příjemné počtení!

Únorový FRESH - Myšlenkové mapy

Školní magazín FRESH |

Protože jedním z cílu letošního školního roku je komplexnější rozvoj myšlení u studentů, měsícem lednem jsme zahájili cílené činnosti, které právě povedou k rozvoji rozumových schopností studentů. Studenti napříč všemi ročníky a třídami byli seznámeni…

Únorový FRESH - komplexní výuka cizích jazyků

Školní magazín FRESH |

Jednou někdo někde řekl: „Nelze se naučit nic od toho, koho nemáš rád.“ Při výuce jazyků na naší škole jsme si této pravdy vědomi, a proto klademe velký důraz právě na pozitivní atmosféru při výuce,…

Únorový FRESH - maturitní ples očima Kristýny Brabcové, studentky 8. B

Školní magazín FRESH |

Ve středu 18. ledna se odehrála ta velká událost zvaná maturitní ples v režii maturitních tříd Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů a Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého. Slavnostní večer proběhl v podobně slavnostním sále Národního domu…

Únorový FRESH - 1. pololetí školního roku 16/17 je úspěšně za námi

Školní magazín FRESH |

Milí rodiče, studenti, kolegové, první pololetí školního roku 2016/2017 uplynulo a přede mnou opět stojí úkol jeho zhodnocení. Nebudu ho ale hodnotit tzv. tvrdými daty, jak činím obvykle. Stále intenzivněji si totiž kladu otázku, zda…

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče a přátelé školy, máme pro vás únorový FRESH, který je nabitý zajímavými články! Přejeme příjemné počtení.

Lednový FRESH - Využíváme zážitkovou pedagogiku

Školní magazín FRESH |

Již dlouhou dobu intenzivně sleduji severské školství a seznamuji se s jeho postupy, metodami, které tamní školy využívají, a formami výuky. Klíčový je pro mne především aktivní způsob vzdělávání, kdy student není jen pasivním posluchačem,…

Lednový FRESH - Kdo trénuje mozek, má navrch

Školní magazín FRESH |

Ke škole, tedy ke vzdělávání, odjakživa patří myšlenkový proces, který v sobě zahrnuje mnoho činností mozku. Za doby Jana Ámose Komenského a ještě dlouho po ní nikdo neměl ani tušení, jak mozek funguje. Sice jeho…

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první FRESH roku 2017. Je nabitý články, kterými vás informujeme o alternativních způsobech výuky či o zařazování moderních vyučovacích trendů. Těšíme se na společná setkání v roce 2017!

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, máme pro vás poslední FRESH tohoto kalendářního roku. Přejeme příjemné počtení a těšíme se na nejbližší setkání jak v prosinci, tak v lednu. Za tým pedagogů i ostatních zaměstnanců…

FRESH čínský speciál

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás speciál magazínu FRESH věnovaný pobytu v Číně. Přejme příjemné počtení!

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás listopadový FRESH. Přejeme příjemné počtení a krásné podzimní dny!

Říjnový FRESH - Rodiče vítáni

Školní magazín FRESH |

Již pošesté získala naše škola prestižní značku Rodiče vítáni. Tato certifikace je udělována od roku 2011 společností EDUin školám, které razí cestu přátelského přístupu, vstřícnosti a otevřenosti nejen ke studentům (respektive žákům), ale i jejich…

Říjnový FRESH - První roční cíl školního roku 2016/2017

Školní magazín FRESH |

Jako každý rok si i letos naše škola stanovila nové cíle, jichž bychom rádi dosáhli ve prospěch studentů. S tím, jak se postupně komplikují společenské a politické vztahy a mění právní řád, stává se čím…

Log in

create an account