Školní magazín FRESH

Říjnový FRESH - První roční cíl školního roku 2016/2017

Jako každý rok si i letos naše škola stanovila nové cíle, jichž bychom rádi dosáhli ve prospěch studentů.

S tím, jak se postupně komplikují společenské a politické vztahy a mění právní řád, stává se čím dál významnější potřeba naučit se třídit informace podle důležitosti, ale také jejich kritické posouzení, jakož i rychlá a pružná schopnost mladých lidí v reakcích na tyto změny.

Proto jsme se rozhodli, že jedním z našich cílů musí být zvyšování občanských kompetencí studentů.

O co vlastně jde?

Jedná se o poměrně velkou soustavu nejrůznějších návyků a praktických dovedností. Na začátku musí být prvek motivační. Chceme povzbudit mladé lidi nám svěřené, aby se více a aktivněji zajímali o veřejný prostor, a to nejen o státem organizované struktury, ale neméně i o neziskovou sféru a dobročinnou činnost. Z představy, že vše vyřídí neviditelná ruka trhu sama, už česká společnost řádně vystřízlivěla. I naši mladí kolegové vidí, že ani rapidně se zvyšující míra státní ingerence a regulace k řešení celospolečenských problémů a rizik nepřispívá v té míře, jakou jsme třebas očekávali. A právě zde je prostor pro občanskou angažovanost, aktivitu a empatii. V materializujícím se světě se čím dál naléhavěji ozývá potřeba po prostém lidství, humanitě a empatii. Rádi bychom společně se studenty objevovali nové možnosti pro rozvoj občanské participace. Jen na nich pak bude, zda najdou v nějaké formě své místo a seberealizaci.

Dalším, neméně důležitým, prvkem je schopnost prakticky se orientovat v měnícím se právním řádu a jeho dopadech na nás všechny. Student by měl být schopen s jistotou založit živnostenské podnikání se vším všudy, založit a organizovat právnickou osobu nebo si vyřídit (doufejme, že to nikdy nebude potřebovat) důležité náležitosti na úřadu práce nebo místním úřadě.

Z důvodů výše uvedených jsou postupně okrajována naše občanská práva a svobody. Nejde o to předkládat mladým lidem hotové „pravdy“, ale za pomoci kritického myšlení je motivovat, aby politickou elitou předkládaná hotová řešení směřující k čím dál vyšší míře přerozdělování a organizace všech stránek společenského života vnímali kriticky, aby se snažili vidět pod povrch věcí, hledat souvislosti a účinně se bránit.

Jak toho chceme dosáhnout?

Pro nabídku možností uplatnění v neziskové sféře, občanské soudržnosti a projevů humánních činů budou sloužit především realizace plánů práce metodičky prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů. Nicméně každý pedagog má vedle povinnosti vzdělávací i povinnost usilovat o rozvoj právě těchto kompetencí svých žáků. Není problém, aby učitel myslel v souvislostech a své žáky inspiroval prakticky v jakékoliv hodině.

Pro získání praktických dovedností při jednání se státní mocí mohou složit především předměty jako obchodně podnikatelské vztahy (oktávy), leadership (septimy), základy společenských věd a výchova k občanství. Hodně záleží na aktivitě vyučujících a jejich schopnosti vzbudit ve studentech o tuto problematiku zájem.

Konečně kritické myšlení zůstává stále středem našeho zájmu a je čím dál více vnímáno jako nedílná součást výuky všech předmětů. Ale nejen to. Všichni učitelé mohou své svěřence ještě lépe motivovat k tomu, aby nacházeli nové výzvy a kladli si i odpovídající otázky. Lze to nejen při hodinách základů společenských věd (zejména v kvintách), ale též hledáním souvislostí a konsekvencí v naší historii, tedy v dějepise, ale i v nejrůznějších seminářích (historickém, filosofickém atd.) a především v rámci tak oblíbeného projektového vyučování.

Prosíme, mluvte se svými dětmi o společenských otázkách, motivujte je společně s námi, vyslechněte si jejich názory a diskutujte s nimi. Potřebují náš čas, příklad a reálné přesvědčení, že je vnímáme jako rovnocenné partnery. To je nejlepší forma spolupráce mezi školou a rodinou. Máme přece společný cíl.

Mgr. Jakub Císař

 

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme pro vás květnový FRESH, ve kterém si můžete přečíst mnoho důležitých informací. Přejme vám příjemný květen!

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás velikonoční čtení v podobě jarního FRESHE. Těšíme se na setkání s vámi při dubnových konzultacích. Krásné Velikonoce!

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme pro vás březnový FRESH. Ať se líbí!

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, máme pro vás únorový FRESH, který je primárně zaměřen na průběh minulého pololetí a na výsledky vzdělávání naší školy. Jako přílohu přikládáme dvě detailní zprávy, které analyzují a srovnávají…

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, doufáme, že jste prožili vánoční svátky v poklidu a užili si mnoho radostí ve svých rodinách. Máme pro vás první FRESH roku 2018. Přejeme si, aby vás čtení našeho…

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH roku 2017! Krásné Vánoce a nový rok 2018!

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, opět jsme pro Vás přichystali časopis FRESH, který s radostí posíláme. Věříme, že Vám přinese mnoho důležitých informací o školním životě gymnázia. Mezi mnoha nabídkami jsou uvedena dvě důležitá…

Říjnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás říjnový FRESH, který je plný velmi důležitých informací. Ty se týkají například studentského školního emailu, úspěchů našich maturantů na vysokých školách, nabídek na různé aktivity…

První FRESH školního roku 2017/18

Školní magazín FRESH |

Milí čtenáři, máme pro vás první FRESH tohoto školního roku. Přejeme příjemné počtení!

FRESH evaluační speciál

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás slíbený FRESH Speciál, který obsahuje zprávy o výsledcích vzdělávání na naší škole. Doufáme, že vám toto speciální číslo přinese mnoho důležitých informací. Za všechny zaměstnance školy vám přejeme příjemné léto a v…

Červnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH letošního školního roku, který již obsahuje výhledy do školního roku nového. Prosím čtěte. Aktuálně pro vás připravujeme FRESH speciál, který bude obsahovat rozbory a analýzy maturitní zkoušky a školního testování.…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás květnový FRESH, který je plný důležitých a dobrých zpráv. Zároveň zveřejňujeme všeobecné studijní podmínky pro následující školní rok. Květen plný sluníčka a radosti přejí všichni zaměstnanci školy.

Dubnový FRESH - Turnaj v Heartstone aneb svět Azerothu na GMVV

Školní magazín FRESH |

Naše gymnázium není pouze místo, kde žáci dostávají kvalitní vzdělávání, ale mohou zde trávit čas aktivitami, které s výukou sice přímo nesouvisejí, ale mají velký význam pro rozvoj jejich osobnosti. Prohlubují mezilidské vztahy a vytvářejí…

Dubnový FRESH - Projekt OPICE

Školní magazín FRESH |

Jednou z neodmyslitelných součástí života naší školy je zacílení na projektovou výuku, na projekty obecně. Ty se týkají nejen práce studentů, ale také profesního života pedagogů, kteří každoročně prochází tzv. projektem OPICE – Odbornou Pedagogickou…

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás dubnový Fresh. Přejeme krásné jarní dny a příjemné počtení.

Březnový FRESH - návštěva partnerské školy v Sofii

Školní magazín FRESH |

V únoru jsme navázali spolupráci s další zahraniční školou, tentokrát z Balkánského poloostrova. Možná váháte, zda nám může Balkán něco nabídnout v oblasti školství. Osobní zkušenost nás přesvědčila, že ano. Navštívili jsme bilingvní gymnázium FELS…

Březnový FRESH - výchovné poradenství v 1. pololetí

Školní magazín FRESH |

Bývá dobrým zvykem zhodnotit uplynulé období nejen v jednotlivých předmětech, ale také zhodnotit práci třídních učitelů a výchovného poradce. Třídní učitelé se ve svých pravidelných třídnických hodinách zaměřovali na posilování pozitivních vztahů mezi žáky, formou…

Březnový FRESH - simulace jednání OSN

Školní magazín FRESH |

Tak jako každý rok i v posledním ročníku čekal naše letošní maturanty celoroční projekt, tentokrát na téma „Česká republika v mezinárodních vztazích“. Kromě náročného tématu byla pro studenty výzvou i skutečnost, že je celý projekt…

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první jarní FRESH. Přejeme příjemné počtení!

Únorový FRESH - Myšlenkové mapy

Školní magazín FRESH |

Protože jedním z cílu letošního školního roku je komplexnější rozvoj myšlení u studentů, měsícem lednem jsme zahájili cílené činnosti, které právě povedou k rozvoji rozumových schopností studentů. Studenti napříč všemi ročníky a třídami byli seznámeni…

Únorový FRESH - komplexní výuka cizích jazyků

Školní magazín FRESH |

Jednou někdo někde řekl: „Nelze se naučit nic od toho, koho nemáš rád.“ Při výuce jazyků na naší škole jsme si této pravdy vědomi, a proto klademe velký důraz právě na pozitivní atmosféru při výuce,…

Únorový FRESH - maturitní ples očima Kristýny Brabcové, studentky 8. B

Školní magazín FRESH |

Ve středu 18. ledna se odehrála ta velká událost zvaná maturitní ples v režii maturitních tříd Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů a Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého. Slavnostní večer proběhl v podobně slavnostním sále Národního domu…

Únorový FRESH - 1. pololetí školního roku 16/17 je úspěšně za námi

Školní magazín FRESH |

Milí rodiče, studenti, kolegové, první pololetí školního roku 2016/2017 uplynulo a přede mnou opět stojí úkol jeho zhodnocení. Nebudu ho ale hodnotit tzv. tvrdými daty, jak činím obvykle. Stále intenzivněji si totiž kladu otázku, zda…

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče a přátelé školy, máme pro vás únorový FRESH, který je nabitý zajímavými články! Přejeme příjemné počtení.

Log in

create an account