Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání

Jazyková výuka

Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků (především osmiletý obor). Škola má pro tuto oblast vypracovanou koncepci, jež vychází z mezinárodního evropského rámce jazyků (SERR). Na základě tohoto faktu jsou detailně ve vzdělávacím programu popsány jazykové úrovně od té nejnižší A1 až k předposlední na jazykové škále k C1. Žáci všech oborů se cizí jazyk vyučují podle pevných principů a pravidel, ty jsou neustále vyhodnocovány a zkvalitňovány, a tak můžou spolehlivě garantovat vysokou kvalitu jazykové výuky. Pokroky této vzdělávací činnosti jsou pravidelně monitorovány a evaluovány formou školního testování. Výsledky maturitní zkoušky jednoznačně potvrzují excelentní znalosti anglického jazyka a velmi dobré znalosti druhého cizího jazyka. Pro podporu výuku jazyků škola využívá celé spektrum účinných strategií, učebních materiálů, umožňujeme žákům pravidelný kontakt s cizojazyčným prostředí, výuka probíhá s rodilými mluvčími. V současné době škola vyučuje pět světových jazyků, nabízí i motivační kurzy pro neindoevropské jazyky – japonštinu a čínštinu.

Zahraniční výjezdy a spolupráce

Nedílnou součást života školy tvoří spolupráce našich žáků se zahraničními partnery v Číně, Německu, Velké Británii a ve Španělsku. Reciproční výjezdy umožňují poznat jiné kulturní a vzdělávací zvyklosti, procvičit komunikaci v cizím jazyce a především navázat nová přátelství, což je v pubertálním a adolescentním věku velmi důležité pro socializaci jedince. Výměny se uskutečňují a i nadále budou uskutečňovat nejen na úrovni návštěv žáků v partnerské škole, ale obohacení přinášejí i výměnné stáže pedagogů partnerských škol. Ve vyšších ročnících se uskutečňují výjezdy do evropských měst, které mají význam v rámci institucí, např. EU či OSN. Žáci pravidelně navštěvují Vídeň, uskutečňují se i exkurze v Bruselu nebo Štrasburku. K tradici již několik let samozřejmě patří i zmíněné výlety do malebných vánočních měst sousedních zemí.

Akce školy

Protože navazování potřebné a zdravé interakce a vytváření vhodného klimatu ve třídě se dá jen obtížně dosáhnout toliko v rámci klasické vyučovací hodiny nebo o přestávkách, škola se výrazně zaměřuje na pestrou nabídku všemožných školních akcí. Neexistuje ročník, jehož žáci by neměli možnost se alespoň dvakrát za rok zúčastnit nějaké události, nezřídka i v rozsahu několika dní. Vedle naprosto běžných školních výletů na závěr školního roku jsou to především adaptační kurzy pro první ročníky vyššího i nižšího gymnázia, jazykové, vodácké, lyžařské a ekologické kurzy, výjezdy do vánočních měst apod. Silné zastoupení mezi školními akcemi mají besedy, workshopy, exkurze aj. v rámci projektů. K populárním událostem také patří ryze zábavné akce, např. haloweenský karneval s přespáním v atmosféře školních tříd či různé sportovní turnaje a plesy. Při plánování těchto akcí škola nejprve zjišťuje skutečné zájmy žáků a jim přizpůsobuje konkrétní nabídku.

Log in

create an account